Monday, August 31, 2015

Happy Birthday Hye Rim !!!


This September 1st WONDER GIRLS' maknae Hye Rim (Woo Hye Rim) is celebrating her 24th Birthday !

No comments: